Categoria X Masculina

Após etapa IGC

Pos. Jogador Etapa IGC Etapa Frade Etapa Aretê Etapa COG Etapa GGreen Etapa PGCC Etapa IGC TOTAL
1 Pedro Wilhelm 30 30 30 30 120
2 Miguel Siemsen 20 20 20 60